Качествено изпълнение на поръчката

“Омега 7” от години охранява предприятия, офис сгради, строителни обекти, почивни станции, язовири, горивопроводи и т.н. Ръководството на “Омега 7” много добре е запознато с проблемите при осъществяване на подобна охрана. Разполагаме с охранители с дългогодишен опит, които могат да изпълнят задачите по охраната на високо професионално ниво. “Омега 7” има изграден собствен център за подготовка и обучение на охранители. Центърът извършва, както първоначално обучение на охранителите по програма Минимум на МВР, така и осъществява подготовка и преподготовка на кадрите.

“Омега 7” притежава удостоверение № 15784 от Комисията за защита на личните данни, с което се удостоверява, че е вписана в регистъра на администратори на лични данни. Това дава възможност при осъществяване на пропускателния режим да се изискват личните документи на посетителите в обекта и да се вписват в специален регистър. Без този документ при оплакване от страна на граждани може да се приеме, че няма право да събира и вписва въпросните данни.

Нашето дружество за охрана притежава индивидуална лицензия от Комисията за регулиране на съобщенията за осъществяване на далекосъобщенията чрез обособена далекосъобщителна подвижна мрежа /PMR/. Приемането на обектите за охрана от “Омега 7” се извършва с приемно – предавателен протокол. Конкретните задължения на служителите по охраната се посочват в инструкция за охрана на обекта, одобрена от двете страни.Както вече отбелязахме „Омега 7” притежава автомобилен парк, оръжие, средства за връзка и средства за защита.

Във фирмата е изграден и функционира 24 часа в денонощието Диспечерски център. Центърът действа от 2001г. Той осъществява връзка с патрулните автомобили и автомобилите на СОД. На телефон 91 117 и чрез средствата за радио връзка Центърът получава сигнали за извършени нарушения, обработва ги и насочва съответния екип към мястото на произшествието. Центърът съгласувано с ръководството може да изпрати допълнително сили и средства. Ежедневно се прави устен доклад пред представител на Възложителя за състоянието на обстановката в охранявания обект. Ако има сериозно произшествие се прави разследване, завършващо с писмен доклад.

Автомобилният парк от леки и високо проходими автомобили дава възможност за действен контрол и незабавно предвижване на сили и средства. Контролът по изпълнение на задълженията на охранителите се извършва от Инспекторския отдел на фирмата, който извършва постоянни проверки по обектите. Всяка проверка се отбелязва в специална тетрадка за това. Възложителя има свободен достъп и редовно може да се запознава с констатациите от проверките.
Нарушения като: закъснение за работа, не явяване на работа, употреба на алкохол през работно време и напускане на района на обекта, водят до незабавното отстраняване на съответния охранител.
Контролът се осъществява също така от Началника на охранителния състав, системата бодрост, системата за видео наблюдение, ако има такава и т.н.
„Омега 7” е известна с поддържаната висока дисциплина в охранителния състав и качественото изпълнение на охранителните задачи.