Кадрови подбор и обучение

Важен елемент от охранителната дейност на “ОМЕГА 7” е кадровият подбор и обучение.“Омега 7” използва като сътрудници по охраната лица на възраст от 25 до 45 години, притежаващи качества и опит, които осигуряват висока ефективност при изпълнението на поставените задачи.

В компанията се осигурява непрекъснат подбор и реподбор на служителите. Последните предварително се запознават с действащите нормативни актове и с обстановката в обекта на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Всички пропуски и отрицателни събития се анализират и на охраната се дават писмени указания.
Подборът се осъществява съгласно изискванията на Националната полиция с участие на психолог, като се осигурява целогодишен учебен процес за усъвършенстване професионалната квалификация на охранителите, включително и психологическия реподбор.

Всяка година се изработва и утвърждава план за обучение на кадрите, в зависимост от тяхната месторабота и задачите, които изпълняват. За охранителите това са стрелби, семинари и т.н.
Дружеството отдава първостепенно значение на организацията на охраната. Тя започва с подробен визуален оглед на обекта, подробно описание на уязвимите места и набелязване на конкретни мерки, които ще дадат възможност с минимални средства да се гарантира сигурността на обекта. Разработват се подробен план и инструкция, указващи начин на работа и действие на охраната във всеки момент от денонощието. Ежемесечно се прави анализ от регионалното представителство или офиса на фирмата за ситуацията в съответния обект.

Разглеждат се варианти за евентуално посегателство върху имуществото на Възложителя и действията на охранителите при нападения на обекта и други екстремни ситуации. При завишен риск за сигурността на обектите се предприемат мерки, като засилен контрол, засади, наблюдения, предоставяне на допълнително въоръжение и т.н.